+48 603 804 041 biuro@tercharpol.pl

Kruszywa z odpadów hutniczych i z łupkoporytu

Kruszywa sztuczne w zależności od sposobu przetwarzania można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to kruszywa z surowców mineralnych poddane obróbce termicznej. Drugi rodzaj kruszyw sztucznych to te powstałe z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej, a trzeci wytwarza się z odpadów przemysłowych niepoddawanych obróbce termicznej. Tercharpol wytwarza i sprzedaje kruszywo z żużla hutniczego oraz kruszywo z łupkoporytu.

Kruszywo z żużla hutniczego

Nasza firma produkuje wysokiej jakości kruszywa drogowe z żużla hutniczego Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich. Surowiec i technologia produkcji stosowana w naszym zakładzie zapewnia najlepsze parametry kruszywa. Ponadto proces produkcji zapewnia odżelazienie odpadów hutniczych (uwolnienie od skrzepów i wszelkich cząsteczek metalicznych) poprzez zastosowanie uławiacza magnetycznego dużej mocy, a wykorzystanie w ciągu technologicznym kruszarki szczękowej pozwala osiągnąć najwyższe parametry nośności w kruszywie łamanym.

Kruszywo to, zgodnie z wymaganiami PN–S-06102:1997 kwalifikuje się jako mieszanka kruszywa żużlowego z przeznaczeniem do wykonywania podbudów zasadniczych i pomocniczych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. Nasze wyroby są zgodne z normami europejskimi PN-EN 13242:2008 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Kruszywa spełniające te kryteria mogą być stosowane w drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywo z łupkoporytu

Drugim rodzajem kruszywa drogowego, jaki oferuje nasza firma, jest kruszywo z łupkoporytu. Łupkoporyt jest kruszywem sztucznym wytwarzanym przez spiekanie łupków przywęglowych i przekruszenie spieku. Łupkoporyt ze zwałów pozyskuje się poprzez rozdrobnienie łupków przywęglowych samoczynnie przepalonych w zwałach. Jego właściwości, takie jak duża wytrzymałość mechaniczna, nieregularny kształt, duża liczba porów sprawiają, że kruszywo z przepalonych łupków czerwonych nadają się do budowy dróg, autostrad, placów oraz parkingów i znakomicie spełnia swoje zadanie jako kliniec drogowy.

Kruszywa są produkowane z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w Europie Zachodniej i z zastosowaniem francuskiej techniki i technologii. Na podstawie wyników badań i ich analizy wykonanej przez Laboratorium Inżynierii Lądowej „LABOTEST” w Katowicach stwierdza się, że materiał ten charakteryzuje się korzystnymi, z punktu widzenia przydatności do robót ziemnych, właściwościami zwłaszcza w zakresie kształtowania korpusu drogowego, a mianowicie:

• jednorodnym stopniem przeobrażenia łupka surowego w przepalony łupek czerwony (łupkoporyt o charakterze rumoszu kamienistego);

• ostrym kształtem ziaren ułatwiającym klinowanie się materiału w procesie zagęszczania, co ma istotny wpływ na stateczność formowanych nasypów;

• ciągłym uziarnieniem, umożliwiającym dobre zagęszczanie materiału;

• brakiem wrażliwości na możliwość powstawania wysadzin w warunkach działania wody i mrozu.

Kruszywo z łupka przepalonego spełnia wymagania określone w wytycznych IBDiM 1998 „Warunki techniczne wykonania podbudowy pomocniczej nawierzchni z łupku przepalonego” dla warstw mrozoochronnych. Łupek spełnia również wymagania normy PN S 02205: 1998, „Roboty ziemne. Wymagania i badania”, dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypów drogowych. Kruszywo z łupkoporytu samoistnie przepalonego na zwałach charakteryzuje się twardym i zwięzłym czerepem i szaro czerwonym lub ceglastym zabarwieniem.

Wszystkie nasze produkty posiadają systematycznie uaktualniane badania i opracowania naukowe, oceniające ich przydatność w budownictwie drogowym, oraz wymagane atesty i świadectwa jakości.