32 229-05-66 [email protected]

Kruszywo drogowe w województwie śląskim

Kruszywo drogowe produkujemy z żużla z Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich. Surowiec i technologia produkcji stosowana w naszym zakładzie zapewnia najlepsze parametry kruszywa. Zapraszamy!

 

 

Dlaczego warto?

 

Proces produkcji kruszywa drogowego zapewnia odżelazienie odpadów hutniczych (uwolnienie od skrzepów i wszelkich cząsteczek metalicznych) poprzez zastosowanie uławiacza magnetycznego dużej mocy. Wykorzystanie w ciągu technologicznym kruszarki szczękowej pozwala osiągnąć najwyższe parametry nośności w kruszywie łamanym.

 

 

Kruszywa z odpadów hutniczych i z łupkoporytu

 

Kruszywa sztuczne w zależności od sposobu przetwarzania można podzielić na trzy grupy.

 1. Kruszywa z surowców mineralnych poddane obróbce termicznej.
 2. Kruszywa sztuczne powstałe z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej.
 3. Kruszywa wytwarzane z odpadów przemysłowych niepoddawanych obróbce termicznej.

Tercharpol wytwarza i sprzedaje kruszywo z żużla hutniczego oraz kruszywo z łupkoporytu.

Materiał zgody z wymaganiami PN–S-06102:1997 kwalifikuje się jako mieszanka kruszywa żużlowego z przeznaczeniem do wykonywania podbudów zasadniczych i pomocniczych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. Oferujemy produkty, które są zgodne z normami europejskimi PN-EN 13242:2008 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Produkty spełniające te kryteria nazywamy kruszywem drogowym, ale można je również stosować w innych robotach inżynieryjnych.

 

 

Kruszywo z łupkoporytu

 

Drugim rodzajem kruszywa drogowego, jaki oferujmy, jest łupkoporyt. Jest to produkt sztuczny wytwarzany przez spiekanie łupków przywęglowych i przekruszenie spieku. Łupkoporyt ze zwałów pozyskuje się poprzez rozdrobnienie łupków przywęglowych samoczynnie przepalonych w zwałach. Duża wytrzymałość mechaniczna, nieregularny kształt oraz duża liczba porów, sprawiają, że kruszywo z przepalonych łupków czerwonych nadają się do budowy:

 • dróg,
 • autostrad,
 • placów,
 • parkingów.

Produkt znakomicie spełnia swoje zadanie jako kliniec drogowy.

Kruszywa produkujemy na podstawie wieloletniego doświadczenia w Europie Zachodniej. Stosujemy francuską technikę i technologię. Kliniec drogowy wykorzystujemy zarówno podczas podbudowy dróg, jak i wzmacniania parkingów oraz placów. Wyniki badań i ich analiza wykonana przez Laboratorium Inżynierii Lądowej „LABOTEST” w Katowicach stwierdza, że materiał charakteryzuje się korzystnymi, z punktu widzenia przydatności do robót ziemnych, właściwościami zwłaszcza w zakresie kształtowania korpusu drogowego:

 

 • jednorodnym stopniem przeobrażenia łupka surowego w przepalony łupek czerwony (łupkoporyt o charakterze rumoszu kamienistego),
 • ostrym kształtem ziaren ułatwiającym klinowanie się materiału w procesie zagęszczania, co ma istotny wpływ na stateczność formowanych nasypów,
 • ciągłym uziarnieniem, umożliwiającym dobre zagęszczanie materiału,
 • brakiem wrażliwości na możliwość powstawania wysadzin w warunkach działania wody i mrozu.

Powyższe właściwości są najlepszym dowodem na to, że nasze wyroby podnoszą efektywność wykonywanych prac drogowych.

Kruszywo z łupka przepalonego spełnia wymagania określone w wytycznych IBDiM 1998 „Warunki techniczne wykonania podbudowy pomocniczej nawierzchni z łupku przepalonego” dla warstw mrozoochronnych. Łupek realizuje także normy PN S 02205: 1998, „Roboty ziemne. Wymagania i badania”, dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypów drogowych. Kruszywo z łupkoporytu samoistnie przepalonego na zwałach charakteryzuje się twardym i zwięzłym czerepem i szaroczerwonym lub ceglastym zabarwieniem. Te wszystkie parametry gwarantują wysoką jakość oferowanego materiału.

 

Wszystkie produkty (np. te wykorzystane jako kliniec drogowy) mają systematycznie uaktualniane badania i opracowania naukowe oceniające ich przydatność w budownictwie drogowym, oraz wymagane atesty i świadectwa jakości. Dzięki temu decydując się na zakup klient ma pewność, że towar spełni swoje zadanie.