32 229-05-66 biuro@tercharpol.pl

Oferta kruszyw

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasze przedsiębiorstwo jest producentem wysokiej jakości materiałów drogowych wyprodukowanych z żużla hutniczego Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich.

Surowiec i technologia produkcji zapewnia najlepsze parametry kruszywa żużlowego. Ponadto proces produkcji zapewnia jego odżelazienie (uwolnienie od skrzepów i wszelkich cząsteczek metalicznych) poprzez zastosowanie uławiacza magnetycznego dużej mocy. Zastosowanie w ciągu technologicznym kruszarki szczękowej pozwoliło osiągnąć najwyższe parametry nośności w kruszywie łamanym.

Jakie normy spełnia kruszywo z łupka przepalonego?

 

Zastosowanie kruszyw żużlowych

 

Oferowany przez nas materiał zgodnie z wymaganiami PN–S-06102:1997 kwalifikuje się jako mieszanka kruszywa żużlowego z przeznaczeniem do wykonywania podbudów zasadniczych i pomocniczych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem.

Nasze wyroby są zgodne z normami europejskimi PN-EN 13242:2008 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Kruszywa spełniające te kryteria mogą być stosowane w drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych

 

Przykładowe cechy wyrobu:

 

 Wyrób/nazwa Mieszanka mineralna-żużlowa
Frakcja 0/63mm
Cechy wyrobu:
Uziarnienie Gᴀ85
Kształt kruszywa grubego SI₂₀
Zawartość pyłów f₃
Odporność na rozdrabnianie LA₃₀
Gęstość ziaren 2,6
Nasiąkliwość WA₂₄4
Mrozoodporność F₅

 

Oferujemy kruszywa sortowane w klasach ziarnowych (mm.) 0/8; 0/10; 0/16; 0/31,5; 0/63; 60/120 8/16; 10/31,5; 10/63; 31,5/63; oraz niesortowane.

 

W przypadku dużego odbioru istnieje możliwość dostosowania produkowanych frakcji do zamówienia odbiorcy.

 

Kruszywo z łupkoporytu

Ponadto oferujemy kruszywa z łupkoporytu (łupek czerwony, przepalony), produkowane z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w Europie Zachodniej i z zastosowaniem francuskiej techniki i technologii. Doskonale sprawdzają się jako kruszywa drogowe oraz materiał do budowy autostrad, placów czy parkingów.

Na podstawie wyników badań i ich analizy wykonanej przez Laboratorium Inżynierii Lądowej „LABOTEST” w Katowicach stwierdza się, że materiał ten charakteryzuje się korzystnymi, z punktu widzenia przydatności do robót ziemnych, właściwościami zwłaszcza w zakresie kształtowania korpusu drogowego, a mianowicie:

  • jednorodnym stopniem przeobrażenia łupka surowego w przepalony łupek czerwony (łupkoporyt o charakterze rumoszu kamienistego),
  • ostrym kształtem ziaren ułatwiającym klinowanie się materiału w procesie zagęszczania, co ma istotny wpływ na stateczność formowanych nasypów,
  • ciągłym uziarnieniem, umożliwiającym dobre zagęszczanie materiału,
  • brakiem wrażliwości na możliwość powstawania wysadzin w warunkach działania wody i mrozu.

Kruszywo z łupka przepalonego spełnia wymagania określone w wytycznych IBDiM 1998 „Warunki techniczne wykonania podbudowy pomocniczej nawierzchni z łupku przepalonego” dla warstw mrozoochronnych. Łupek spełnia również wymagania normy PN S 02205: 1998, „Roboty ziemne. Wymagania i badania”, dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypów drogowych. Kruszywo z łupkoporytu samoistnie przepalonego na zwałach charakteryzuje się twardym i zwięzłym czerepem i szaro czerwonym lub ceglastym zabarwieniem.

Wszystkie nasze produkty posiadają systematycznie uaktualniane badania i opracowania naukowe, oceniające ich przydatność w budownictwie drogowym oraz wymagane atesty i świadectwa jakości.